14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ตลาดล้านเมืองได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Good Taste)

1 min read

***เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 พ.ย.2565)ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานตลาดล้านเมือง อ.เมืองเชียงราย นางวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารตลาดล้านเมือง เป็นประธานมอบป้ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Good Taste)” ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารภายในตลาดล้านเมือง เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัยให้แก่ร้านค้าดังกล่าว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาซื้ออาหารกลับไปบริโภค มีนายสุเทพ ลื่อใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผศ.อนุสรา บุญรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายมงคล สุภามณี นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย น.ส.สินิทธิ์ มีเสริมยศ ปลัดอำเภอ เมืองเชียงราย คุณโสภา ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย  นายรัชพล งามกระบวน  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รักษาการผู้จัดการทั่วไปตลาดล้านเมือง ร่วมมอบป้ายให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 164 ร้านค้า

นางวีณา ศรีสรรพางค์
รองประธานกรรมการบริหารตลาดล้านเมือง

***นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รักษาการผู้จัดการทั่วไปตลาดล้านเมือง กล่าวว่า ตลาดล้านเมืองให้ความสำคัญกับการจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายให้ร้านค้าและแผงลอยจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานภายในตลาดทุกร้าน ต้องผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานทั้งด้านการตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม เชื้อแบคทีเรีย และสุขาภิบาลอาหาร โดยได้กำหนดขั้นตอนการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

***นอกจากนี้ตลาดล้านเมืองยังมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมให้ร้านค้าจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภค จึงมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และผลผลิตทางการเกษตร โดยมีหน้าที่สุ่มตรวจการปนเปื้อนสารเคมีและสิ่งเจือปนตกค้างในผัก ผลไม้ วัตถุดิบประกอบอาหาร และอาหารปรุงสำเร็จ มีการสุ่มตรวจในทุกอาคารกับสินค้าทุกประเภท เพื่อการรักษามาตรฐานความสด สะอาด ความ ปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยยึดมั่นในหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ คุณภาพสินค้าต้องได้มาตรฐาน ไม่มีการปลอมปน สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste และตลาดต้องปลอดจากพาหะนำโรค มีความสะอาดตามหลักสุขอนามัย

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา
รักษาการผู้จัดการทั่วไปตลาดล้านเมือง

***การดำเนินงานดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลสันทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตามข้อกำหนดแนวทางของกรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading