15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

รมว.ทส.ลงพื้นที่เชียงรายปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนรมว.ทส.ลงพื้นที่เชียงรายปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

1 min read

***เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.65 ที่ลานสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อ.เมืองเชียงราย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 2-3  ธ.ค.2565  โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด ออกบูธให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

***นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  กล่าวว่า โครงการ มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดกิจกรรม ดังกล่าวขึ้น 4 ครั้ง โดยครั้งแรกที่ผ่านมาจัดที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งนี้คือครั้งที่ 2 จัด ที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และครั้งที่ 3-4 จัดที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม และภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจถ่ายทอดความรู้ และ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

***ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ  25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2569 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีหน้าที่หลัก คือ การอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่า ไม้และสัตว์ป่าให้สมดุลตามธรรมชาติ และให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริใช้ศาสตร์การฟื้นฟูตามหลักธรรมชาติ ฟื้นธรรมชาติและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและราษฎรในพื้นที่สูงในการมีส่วนร่วมดูแลระบบนิเวศ

***นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการ เทคนิควิธีการ รูปแบบ การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้งานวิจัย พัฒนาและต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมดุล เพื่อการบริหารของระบบนิเวศที่ยั่งยืน การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและระบบนิเวศ และรวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการที่มุ่งประสิทธิผลสอดคล้อง กับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นที่ยอมรับ ของสังคมและประชาชน ตลอดจนลดการทุจริต และการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารงานภาครัฐ ทั้งภาวการณ์นำองค์กร กระบวนการทำงาน สมรรถนะบุคลากร การจัดการความรู้ การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาระบบบริหารที่มุ่งผลลัพธ์การทำงาน รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม นายวราวุธ กล่าว

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories