14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็นห้องเรียนนอกโรงเรียนของชาวเชียงราย

1 min read

***เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2566 ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่อง หนึ่งในห้าเมืองของประเทศไทย เพื่อดำเนิน #โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทาง การพัฒนาเมืองในอนาคตของประเทศไทยให้มีความสมดุลและยั่งยืน

***เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยมี พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา ได้เลือกพื้นที่ชุมชนดอยสะเก็นเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัย โดยการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็นให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกโรงเรียนของเด็ก ๆ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย รวมถึงเป็นเวทีกลางให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้มาทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สนับสนุนการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนานครเชียงรายในอนาคต (กิจกรรมครูตา ครูยาย)

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading