14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ท.นครเชียงรายรณรงค์ “เชียงรายเมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำแห่งความสุขที่น่าอยู่และท่องเที่ยว”

***เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ดร. ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมนครเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำแห่งความสุขที่น่าอยู่และ ท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลนครเชียงราย และโรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี

***ทั้งนี้ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส ในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และพยายามควบคุมให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งการที่จะควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามระดับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของโลกในภาพรวมจะต้องลดลงร้อยละ 45 จากระดับของปี พ.ศ.2553 ภายในปี พ.ศ.2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ ต้องเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2608 พร้อมทั้งสร้างขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ควบคู่กัน ไปอย่างสมดุล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น เราทุกคนทุกภาคส่วน จึงต้องร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติทั้งระบบ ให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงนำร่องขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัดและ ท้องถิ่น ในการรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading