18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายมีส่วนร่วมประชาชนดูแลสุขภาพประชาชน

***เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการคัดกรองฉับไว ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูงให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ติดต่อเรื้อรังรวมไปถึงการตรวจช่องปากและฟันและโรคเกี่ยวกับสายตา รวมทั้งการรณรงค์การคัดแยกขยะนำมาแลกไข่ ทั้งน้างเทศบาลนครเชียงรายได้แสกงความขอบคุณที่มีจิตอาสาเสียสละทุกคน ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั้ง 4 เขต 65 ชุมชนนครเชียงรายบ้านของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นนครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories