18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนชุมชนป่าตึงริมกกต้นแบบความสุขสามมิตินครเชียงราย

1 min read

***เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ท่านศุภมาศ อิสรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามในโครงการ “พัฒนานครเชียงราย สู่เมืองความสุข 3 มิติ” ประกอบด้วย มิติสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ชุมชนป่าตึงริมกก1ใน65ชุมชนเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ตลอดจนสถาบันวิชาการต่างๆ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเขตเมืองที่สอดคล้องรับนโยบายของจังหวัดเชียงรายและเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ (Wellness City)

***ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากชุมชนพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นวัตกรรมด้านการจัดการขยะในชุมชน นวัตกรรมชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย นวัตกรรมผลลัพธ์หลักสูตรการเรียนรู้อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพสำหรับ ผู้สูงอายุ ผลผลิตตลาดเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories