18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

***เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศ ในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญู และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น ดำเนิน”โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี” เพื่อมอบให้แก่จังหวัด ทุกจังหวัด หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

***ขอทรงสถิตเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมขาวไทย ให้พ้นจากทุกข์ร้อนและภัยพาล ขับเคลื่อนสยามรัฐสีมาอาณาจักร ให้ร่มเย็นทั่วทั้งพระราชอาณาเขต และพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งโรจน์อย่างยั่งยืน ตราบนิจนิรันดร์กาล เทอญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย

Loading

More Stories