18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายมุ่งมั่นสู่เป้าหมายนครแห่งความสุข 3 มิติอย่างยั่งยืน

1 min read

***เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. ร่วมกันเปิดงาน “ร่วมสร้างบ้านเมืองของเรา ให้เป็นนครแห่งความสุข” ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย (GMS) อาคารเจียงแสน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย เครือข่ายสถาบันวิชาการ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคีสนับสนุน ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน ร่วมพิธีจำนวนมากได้ร่วมพัฒนานครเชียงรายกับภาคส่วนที่มีเป้าหมายในการสร้างเมือง เมืองสร้างคน และคนสร้างเมือง ในการขับเคลื่อน นครเชียงรายแห่งความสุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้เกิดผลต่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองเชียงรายและการเพิ่มคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครเชียงรายตามนโยบายการพัฒนาเมืองของนครเชียงราย ซึ่งรูปธรรมของผลการพัฒนาที่สำคัญ 5 ประเด็น ได้แก่

  1. การผลักดันให้นครเชียงเป็นเมืองอาหารปลอดปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำ:แหล่งผลิต กลางน้ำ :ความร่วมมือระหว่างชุมชนที่ทำให้เกิดตลาดจำหน่ายผักปลอดภัย และปลายน้ำ : เป็นการนำผักปลอดภัยเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้กับลูกหลานในโรงเรียนเทศบาลทั้ง 8 แห่ง
  2. เทศบาลนครเชียงรายมีการจัด การขยะยาวนานกว่า 20 ปีที่มีชุมชนชุมชนอาสาเข้ามาร่วมจัดการขยะ
  3. การทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเทศบาลนครเชียงรายทั้งสี่แห่งยกระดับการพัฒนาให้บริการที่มากกว่าศูนย์บริการระดับปฐมภูมิ
  4. เริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวเป็นพื้นที่สวนสาธารณะต้นแบบ
  5. มีแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

***ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายอยากมีหุ้นส่วนพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้คนชุมชนนครเชียงรายและหุ้นส่วนการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกัน พร้อมกันนี้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานวดเพื่อสุขภาพ และการประกาศเจตนารมย์ร่วมกัน ในการ “ สร้างบ้านเมืองของเรา ให้เป็นนครแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories