14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงรายจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด เป้าหมาย “เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ถีถิ่นร่วมสมัย เกษตรกรรมมูลค่าสูง สิ่งแวดล้อมสมดุล มุ่งสู่ความยั่งยืน”

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มิ.ย.2567 ที่โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผวจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีนายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคประชาสังคม และสถานศึกษาเข้าร่วม

***นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผน และกำหนดให้ส่งแผนฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีที่จัดทำแผนฯ โดยจังหวัดเชียงรายได้มีการดำเนินการไปแล้วคือ 1. จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนฯ เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 ณ อำเภอเชียงแสน และ 3. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผน พัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำแผนฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

***นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผวจ.เชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นประตูสู่การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และ Logistics สู่กลุ่มประเทศ GMS มีความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นฐานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทำให้การพัฒนาจังหวัดสามารถขับเคลื่อนโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดทำแผนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น พร้อมกล่าวต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมบูรณาการทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพ และโอกาสของพื้นที่ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด เพื่อให้ “เชียงราย เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วีถีถิ่นร่วมสมัย เกษตรกรรมมูลค่าสูง สิ่งแวดล้อมสมดุล มุ่งสู่ความยั่งยืน” ต่อไป

***ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมฯ ได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.พนม วิญญายอง และร่วมระดมความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ก่อนจะนำแผนฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอบคุณข่าว/ภาพจาก : สำนักงานจังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading