1 มิถุนายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

JICA ร่วม Freedom Story ช่วยแรงงานข้ามชาติพ้นภัยโควิด

1 min read

***เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.2564 ที่โรงแรมแสนโฮเต็ล แยกขัวดำ อ.เมืองเชียงราย นายทาคาฮิโร โมริตะ Chief Representative มูลนิธิ JICA (Japan International Cooperative Agency) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) เปิดการประชุมโครงการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นสำหรับแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สร้างเสริมศักยภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติสามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้อย่างดีในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีชุมชนเป้าหมาย 10 ชุมชน ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง แม่สาย พาน แม่ลาว และแม่สรวย จำนวนกว่า 1,100 คน ภายใต้กำหนดระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 15 ต.ค.2564 – 15 มี.ค.2565 โดยมี นพ.ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายเดชณรงค์ มูลพร้อม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที้ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด

***นายทาคาฮิโร โมริตะ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง JICA กับ มูลนิธิ Freedom Story ในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วย ความช่วยเหลือส่วนหนึ่งคือการให้การอบรมแก่อาสาสมัครด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่ 4 อำเภอนอกจากอำเภอเมือง อาสาสมัครเหล่านี้จะสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับกลุ่มแรงงานต่างชาติเหล่านี้ได้อย่างดีและเชื่อมโยงต่อไปยังหน่วยงานของภาครัฐ ทางด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน หลังจากนั้น JICA จะประมวลผลการดำเนินงานและวางแผนในการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติและแรงงานในพื้นที่ต่อไปอย่างไร ทำให้จังหวัดเชียงรายมีความปลอดภัยสามารถรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจ

นายทาคาฮิโร โมริตะ
Chief Representative มูลนิธิ JICA
(Japan International Cooperative Agency)
นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์
ผู้อำนวยการมูลนิธิวัฒนเสรี
(The Freedom Story)
นพ.ภุชงค์ ชื่นชม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

***นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์ กล่าวว่า ทางมูลนิธิ Freedom Story ร่วมกับมูลนิธิ JICA จากประเทศญี่ปุ่น ในการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การดูแลผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ทั้งในด้านสาธารณสุข ชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ให้ความช่วยเหลือต่างๆเข้าถึงแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ได้ ทำให้เกิดความมั่นคงเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยในด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมาตรการควบคุมปัญหาการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายต่างๆด้วย โดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนที่มีความเปราะบางต่อสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่อาจทำให้มีแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมายเกิดขึ้นได้ ทางมูลนิธิ Freedom Story ยังได้ขอความร่วมมือกับผู้นำแรงงานข้ามชาติให้เข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยประสานงานกับแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ เพื่อประสานงานการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์   

อ่านแล้ว 1,298 ครั้ง

More Stories