15 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“อภิพันธ์  ภู่ภักดี” รับประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงรายคนใหม่ “วิฑิต-มงคลชัย” ฝากผลักดันสุราพื้นบ้านอย่าให้ผู้ขาดบริษัทใหญ่ 

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ก.พ.2565 ที่ห้องยูโทเปีย ร.ร.เลอ เมอริเดียน เชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย วาระปี 2565-2567 โดยมีนายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ปธ.สอท.เชียงราย เป็นประธานการประชุม นายจิรพัฒน์ ดวงแสงทอง เลขา สอท.เชียงราย เป็นผู้ดำเนินการประชุม
***ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ สมาชิกที่ประชุมร่วมร้องเพลงมาร์ชสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายฉัตรชัยเปิดการประชุม กล่าวขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิก และผู้ตรวจสอบบัญชี รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชมวีดีทัศน์จาก นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน สอท. เรื่องสิทธิประโยชน์บัตร FTI e-Member Card รายงานการออกแบบตราสัญลักษณ์สภาอุตสาหกรรมภาคและตราอุตสาหกรรมจังหวัด รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 สรุปผลดำเนินงานในรอบปี 2564 รับรองรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2564 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดประโยชน์ตอบแทน ที่ประชุมมีมติให้ น.ส.เสริมศิริ ศิริจางค์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สอท. ต่ออีกวาระ หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ ประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และสมาชิก ได้กล่าวแสดงข้อคิดเห็นและให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ สอท. ก่อนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ วาระปี 2565-2567 จำนวน 25 คน และให้กรรมการชุดใหม่ประชุมย่อยด้านนอกห้องประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสภาคนใหม่ ผลปรากฏว่า นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี กรรมการบริหาร บริษัท ฉวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย คนใหม่โดยมีมติเป็นเอกฉันท์

***ทั้งนี้ในระหว่างการแสดงข้อคิดเห็น นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ประธานกิตติมศักดิ์ สอท.เชียงราย กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้รณรงค์เรื่องการให้ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนสุราพื้นบ้านของภาคประชาชน อย่าให้มีเพียงบริษัทยักษ์ใหญ่เพียง 6 บริษัทกอบโกยประโยชน์จากการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ช่วยผลักดันให้  Per capita income หรือ รายได้ต่อหัวของประชาชนในจังหวัดเชียงรายให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ นายวิฑิต เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานผู้ก่อตั้ง สอท.เชียงราย กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการสอท.ชุดใหม่ได้ผลักดันภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสุราพื้นบ้านให้เกิดการสนับสนุนจากภาครัฐ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ยังมีการส่งเสริมสุราพื้นบ้านท้องถิ่น ได้แก่ เหล้าสาเก จนกลายเป็นของฝากที่นิยมนำมาฝากให้กัน ภูมิปัญญาคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าต่างชาติและอาจทำได้ดีกว่า แต่ไปผูกขาดกับบริษัทใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท อยากให้รัฐได้เข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์  

Loading

More Stories