7 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมโรงเรียน-มูลนิธิ ECPAT MOU เยาวชนปลอดภัยรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์

1 min read

***เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 ส.ค.2565 ที่โรงแรมแกรนด์วิสต้า อ.เมืองเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ ระหว่างมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา 20 โรงเรียนในจังหวัดเชียง สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มี น.ส.เกษณี จันทร์ตระกูล ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย นายบัณฑิต เดชขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ และ ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมผู้อำนวยการและผู้แทนโรงเรียนทั้ง 20 แห่งร่วมลงนาม ได้แก่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม ร.ร.บ้านแซววิทยาคม ร.ร.วัดถ้ำปลาวิทยาคม ร.ร.จันจว้าวิทยาคม ร.ร.ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ร.ร.พานพิทยาคม ร.ร.ไม้ยาวิทยาคม ร.ร.รัฐราษฎรวิทยา ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง ร.ร.บ้านห้วยมะหินฝน ร.ร.บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ร.ร.ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ร.ร.บ้านเวียงพาน ร.ร.บ้านห้วยไคร้ ร.ร.บ้านป่าเหมือด ร.ร.ปิยะพรพิทยา ร.ร.เด็กดีพิทยาคม ร.ร.เซนต์มารีอา แม่สรวย ร.ร.คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต

นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
น.ส.เกษณี จันทร์ตระกูล
ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT)

***น.ส.เกษณี จันทร์ตระกูล ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) กล่าวว่า เนื่องจากอินเตอร์เน็ทเข้ามามีบทบาทในสถานศึกษาที่เด็กและเยาวชนยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการรับสื่อ อาจทำให้เด็กถูกล่อลวงและล่วงละเมิด โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยการนำภาพเปลือยของเด็กออกเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ทเพื่อการแบคเมลเหยื่อและหาผลประโยชน์จากการขายภาพเปลือยเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่เพียงเด็กหญิงเท่านั้น แม้เด็กชายก็มีความเสี่ยงที่อาจถูกล่อลวงล่วงละเมิดได้มากเช่นกันรวมถึงผู้ใหญ่ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีความร่วมมือในการป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา โดยให้การอบรมครูผู้สอนทุกคนให้มีความรู้เท่าทันสื่อล่อลวงละเมิดทางอินเตอร์เน็ทดังกล่าว พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนในสถานศึกษารู้เท่าทันภัยทางอินเตอร์เน็ทด้วย โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันข่าวสาร การวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฎในสื่อ และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาตัดสินใจและวางแผนการใช้ชีวิต และที่สำคัญคือการรู้เท่าทันสื่อ หรือทักษะดิจิทัล คือทักษะที่เด็กเยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ควรมี เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ เสริมทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

***โครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้แก่ครู พัฒนาศักยภาพครู เพื่อสามารถสร้างการเรียนรู้แก่เด็กได้ กิจกรรมสำคัญของโครงการ ได้แก่ การประชุมชี้แจงและรับสมัคร ร.ร.เข้าร่วมโครงการ การลงนามความร่วมมือ (MOU) โรงเรียน 20 แห่ง ผลิตเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพครู เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรายงานแจ้งเหตุ และผลิตสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูนำเนื้อหา ความรู้สู่การเรียนการสอนในโรงเรียนและมีการติดตามหนุนเสริมโดยศึกษานิเทศก์ การประชุมถอดบทเรียนโครงการ และเปิดเวทีนำเสนอผลงานโครงการ และการเสวนาทางวิชาการ

***ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เรื่อง เท่าทันสื่อ เท่าทันภัยออนไลน์ จะช่วยให้เด็กเยาวชนมีความรู้เท่าทัน สามารถเลือกใช้สื่อออนไลน์อย่างเข้าใจ มีภูมิคุ้มกัน และมีเกราะป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยจากภัยโลกออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยมีความร่วมมือกันของหน่วยงานที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กิจกรรมของโครงการประสบผลสำเร็จ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนต่อไป

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 833 ครั้ง