14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงรายมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการอบรมวิชาชีพ ประสานสมาคมโรงแรมอบรมอาชีพท่องเที่ยวหลังโควิด

1 min read

***เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 ก.ย.2565 ที่โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว  ประธานมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย (ศค.) มอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมวิชาชีพ รุ่น 2/2565 จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จำวน 145 คน มี น.ส.จุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมนำชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย

นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว
ประธานมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
น.ส.จุรีพร  ภิบาลจันทร์
ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย

***นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ประธานมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สค. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว เป็นภารกิจที่ พม. ให้ความสำคัญ เพราะนอกจากสตรีจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ยังเป็นกลุ่มพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ในหลายมิติ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกคน จึงต้องพัฒนาตนเองหมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนไปเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน นำความรู้ที่ได้รับระหว่างฝึกอบรมกับศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนหนึ่ง สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และบุคคลเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆ ผู้รับการฝึกอบรมรุ่นหลังต่อไป

***ส่วนมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จะให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และผู้เข้ารับการอบรมที่จบไปแล้ว ในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงานราชการและงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือจัดจ้าง

***น.ส.จุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมเรื่องของสิทธิและรายได้ โดยมอบหมายให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) หากมีปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน  และหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล)  ตัดเย็บเสื้อผ้า โรงแรมและบริการ เสริมสวย อาหารและโภชนาการ ตัดผมชาย  นวดแผนไทย การทำกาแฟและเครื่องดื่ม  ตลอดจนการรวมกลุ่มฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

***ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย ไม่สามารถจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงที่สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลายลงแล้ว ทางศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงรายจะได้เปิดการอบรมในหลักสูตรต่างๆอีกครั้งทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ซึ่งในช่วงนี้มีการเปิดจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงรายได้ประสานกับสมาคมโรงแรมเชียงรายเพื่อจัดฝึกอบรมทางด้านธุรกิจบริการท่องเที่ยวขึ้น ผู้ที่ต้องการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถสอบถามรายละเอียด  โทร.0-5372-3950 , 08-1961-6676 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ID LINE : @304xuamz, Website : www.vtw-cr.go.th

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading