28 มีนาคม 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้าสรุปผลการแข่งขันทักษะ

1 min read

***เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัช จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 -7 ตุลาคม 2565 ตัวแทนครู และ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

4. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย อันดับ 1 การประกวดสื่อและนวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

5. รางวัลเหรียญทอง การประกวดนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

6. รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาจีน คละระดับชั้น

7. รางวัลเหรียญทอง งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

8. รางวัลเหรียญทอง โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,276 ครั้ง