14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

24 ปี มฟล. ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

1 min read

***เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปีแห่งการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป, พิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาววรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีทางศาสนา ก่อนเข้าสู่กิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ก่อนจะเข้าสู่พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้พนักงานดีเด่น ทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความจำเป็น

***รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวในกิจกรรมรายงานประชาชนว่า มฟล. ดำเนินงานตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘ปลูกป่า สร้างคน’ และเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยภารกิจแห่งการเป็นมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ยึดตามหลักแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และ BCG โดยดำเนินงานครบถ้วนตามภารกิจอุดมศึกษา และได้นำเสนอในการรายงานประชาชนใน 4 มิติด้วยกัน คือ Empowering Society ขับเคลื่อนสังคมด้วยปัญญา, Fostering Global Citizen สร้างพลเมืองของโลกที่ตอบโจทย์โลกอนาคต, Strengthening Frontier Research สร้างความเข้มแข็งงานวิจัยชั้นแนวหน้า และ Leading University in ASEAN มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

***มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐขนาดกลาง ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ใจกลางกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและรายล้อมด้วยประเทศสมาชิกแห่งอาเซียน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  มีเป้าหมายให้เป็นมหาวิทยาลัยของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมี ศ.พิเศษ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

***ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 15,117 คน จากทั่วประเทศไทย และประเทศลุ่มน้ำโขง อาเซียน และทวีปต่างๆ ทั่วโลก จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอน 15 สำนักวิชา การจัดการ นิติศาสตร์  ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมสังคม จีนวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และการแพทย์บูรณาการ มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว กว่า 35,095 คน

***รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวว่า มฟล.สถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 24 ปี ด้วยความภาคภูมิใจโดยเฉพาะด้านคุณภาพมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ได้รับอันดับ 1 จาก THE World University Rankings ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน ทั้งด้านภาพรวม ด้านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ และด้านความเป็นนานาชาติ

***ในส่วนของการเรียนการสอนมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาการสอนรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย ก้าวข้ามข้อจำกัดหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์หรือออนไซต์ ยังคงคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ พัฒนาให้นักศึกษาทั้งทางวิชาการควบคู่กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยมีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU Learning Innovation Institute (MLII) ขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้บรรลุเป้าหมาย

***ทั้งนี้ยังสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอด ผ่านโครงการ MFU Academy โดยเผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการรูปแบบใหม่ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสังคม (Lifelong learning) โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการทั้งในการจัดให้มีธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank) ทั้งหลักสูตร Sandbox เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนากำลังคนตลอดทุกช่วงวัย ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อต่อยอดการทำงานพัฒนาตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการเทียบโอนหน่วยกิตจากการสอบหรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากใบรับรองที่ได้จากการฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติ ตลอดจนพื้นที่ออกแบบ ทดลอง และพัฒนาคอร์สออนไลน์ และเพื่อรองรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน มหาวิทยาลัยจึงดำเนินงานด้าน Digital Transformation นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภารกิจ เพื่อเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ ทุกเวลา

***ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีอีกหนึ่งพันธกิจคือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยังพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการทางด้านสุขภาพ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ หรือเป็น Wellness Hub ของโลก ด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งสิ้น 6 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างแน่นอน

***นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้นพุทธศิลปกรรมที่ดำเนินการเป็นปีที่ 2 และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  โครงการจัดตั้ง/ก่อสร้าง ทั้งด้านการแพทย์ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม อย่างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคติดต่อแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรืออาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านธรรมชาติ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม และยังให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของนักศึกษาอย่างอาคารกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

***สำหรับก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีกล่าวว่า จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนพร้อมกับสร้างการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สู่สังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยสร้างหลักสูตรใหม่ๆ สอดคล้องความต้องการผู้เรียนและตลาดแรงงาน ด้านการวิจัย เพิ่มการสร้างความร่วมมือในการวิจัยข้ามศาสตร์ และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิจัยต่างๆ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในด้านภาพลักษณ์ด้านนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือความร่วมมือทางวิชาการ “

***นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขยายกรอบการเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการแก่สังคมผ่านกระบวนการบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคเหนือตอนบน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลง และเป็นมหาวิทยาลัยของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading