1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

อุตสาหกรรมเชียงรายอบรมผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปสู่ BCG Model เตรียมพร้อมรับตลาดยุคดิจิตอล แปรรูปผลผลิตเกษตรสู่ตลาดโลกยั่งยืนอุตสาหกรรมเชียงรายอบรมผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปสู่ BCG Model

1 min read
นายวราดิศร อ่อนนุช (ซ้าย)
รองผวจ.เชียงราย
นางกฤษนันท์ ทะวิชัย (ขวา)
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

***เมื่อเวลา11.00 น. วันที่ 21 พ.ย.2565 ที่โรงแรมเอ็มบูติค อ.เมืองเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผวจ.เชียงราย เปิดการอบรมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง BCG Economic Model กิจกรรมหลัก : การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า กิจกรรมย่อย : การพัฒนาสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดเชียงรายด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย.2565 มีนางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน มีผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 80 คน

***นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการทำตลาด แนวทางการขยายตลาดสู่ผู้บริโภค โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง BCG Economic Model การเสวนาทิศทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป เพื่อสร้างความเข้มแข็งในจังหวัดเชียงราย การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

***นายวราดิศร อ่อนนุช รองผวจ.เชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดเชียงรายมีผลผลิตด้านการเกษตรจำนวนมาก และมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งมีสัดส่วนการประกอบกิจการประมาณร้อยละ 50 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่ โดยมีวัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ สับปะรด ลำไย ถั่ว เป็นต้น ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผลผลิตทางการเกษตรบางส่วน ยังพบปัญหาราคาตกต่ำ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการแปรรูปผลผลิตดังกล่าวโดยเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร ให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ตลาดและผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

***การสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่ผู้ประกอบการจะได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้แบบไร้พรมแดนที่มีความต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วฉับไวและทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุค 4.0

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 2,140 ครั้ง