1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายมอบรางวัลครูดีเด่น ปี 2566

***เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ คณะครูโรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดเทศบาลนครเชียงรายและพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในพิธีวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมมอบรางวัลครูดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมนครเชียงราย

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ ครูเป็นกลไกสำคัญเพราะครูคือผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่หนักและยิ่งใหญ่ ต้องเสียสละทั้งแรงใจแรงกาย และประโยชน์ส่วนตน จึงถือว่าครูเป็นปูชนียบุคคล ในการจัดพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และจัดอบรมฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกท่านได้มาร่วมกัน น้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึง ความร่วมมือร่วมใจ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอัน และแรงบันดาลใจที่จะเป็นครูที่ดีในวิชาชีพของตนของชาติต่อไป

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 478 ครั้ง