18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมสูงวัยกระทะเหล็ก

***เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน โครงการ”พัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ” โดยมีนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รก. ผู้อำนวยการกองการแพทย์ จัดหลักสูตรกรเรียนรู้อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ (สูงวัยกระทะเหล็ก) เพื่อให้ผู้สูงด้านการรังสรรค์นวัตกรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมการเกิด รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

***ทั้งนี้ จัดให้มีแกนนำอาหารปลอดภัยในชุมชน 9 ชุมชนต้นแบบร่วมเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมให้เกิดแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนในชุมชน อันจะเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการสร้างความมั่นคงทางรายได้ในชุมชนมีกิจกรรมการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด เพื่อการเฝ้าระวังอันตรายหรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากผักและผลไม้ที่ปนเปื้อนสารเคมีต่อไป

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories