25 กันยายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

อตก.ดันสินค้าเกษตรเชียงรายเปิดตลาด อ.ต.ก.กรุงเทพฯ เปิดศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพจำหน่ายผลิตผลเกษตร ผ่านออนไลน์–ออฟไลน์ ดันสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ผู้บริโภค

1 min read

***เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2566 ที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผอ.ฝ่ายธุรกิจเกษตร รักษาการณ์รองผอ.องค์การ ตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เปิดการอบรมโครงการ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ครั้งที่ 2 หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพ การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพและมีการใช้นวัตกรรมแปรรูปสินค้า ให้มีความแตกต่างเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น ซึ่งทาง อ.ต.ก. ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร โดยมีนายวิรุฬ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน นายชาญวัตน์ วิหงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานตลาด อ.ต.ก.ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรจังหวัดเชียงราย และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มาให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านเต๋น ต.สถาน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.สถาน ต.ครึ่ง กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ต.ศรีดอนชัย ต.ห้วยซ้อ ต.ครึ่ง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ต.บุญเรือง กลุ่มผู้เกษตรกรปลูกโกโก้ ต.ศรีดอนชัย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ต.ครึ่ง ต.ศรีดอนชัย และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้ม ต.ริมโขง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มบ้านห้วยเม็ง จำนวน 100 ราย กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมและพร้อมพัฒนาคุณภาพผลผลิต และนำผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่าย ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ต่อไป

***นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้อำนายการฝ่ายธุรกิจเกษตร รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภารกิจภายใต้โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตลาดอ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหาร สินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศ ในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้า เพื่อให้ลูกค้าชาวไทย และต่างประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรกรคุณภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ขยายตลาดสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติได้

.

***นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้อำนายการฝ่ายธุรกิจเกษตร รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวต่อว่า อ.ต.ก. ได้ใช้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยใช้การตลาดนำการผลิตยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมสร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กรที่เป็นศูนย์กลางและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ดีมีความโดดเด่นน่าเชื่อถือด้านคุณภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาแบรนด์คุณภาพการยกระดับราคาผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตรต่อไป

***สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการปกครอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีคุณภาพมีมาตรฐานโดยวิธีการแปรรูปสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดจน การให้ความรู้ด้านการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งนี้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพระดับส่งออก และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ นายปิยวุฒิกล่าว

***นายวิรุฬ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า ทางอำเภอเชียงของมีนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนการเกษตร โดยร่วมมือกับเกษตรจังหวัดและอตก.ในการนำผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกรไปจัดแสดงและจำหน่ายที่ศูนย์แสดงสินค้าเกษตร อตก. กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีเงินกู้เพื่อการเกษตรดอกเบี้ยต่ำระยะยาวให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ซึ่งได้เปิดให้สินเชื่อมาหลายกลุ่มแล้ว

นายปิยวุฒิ วิหงษ์
ผู้อำนายการฝ่ายธุรกิจเกษตร
รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ว่าที่ร้อยตรีดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์
เกษตรจังหวัดเชียงราย
นายวิรุฬ สิทธิวงศ์
นายอำเภอเชียงของ
ผศ.ดร.ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

***ด้าน ว่าที่ร้อยตรีดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า อำเภอเชียงของได้รับการสนับสนุนจาก อตก. ให้นำสินค้าทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของอำเภอไม่ว่าจะเป็น ข้าว ส้ม สมุนไพรต่างๆ ไปจัดแสดงและจำหน่ายที่ศูนย์แสดงสินค้าการเกษตรของ อตก. ที่จตุจักร กรุงเทพฯ ถือเป็นเชียงของโมเดลที่จะนำไปสู่สินค้าเกษตรเชียงรายโมเดลต่อไป ซึ่งล่าสุดอำเภอเชียงของได้รับรางวัลไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับประเทศ

***สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการปกครอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีคุณภาพมีมาตรฐานโดยวิธีการแปรรูปสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดจน การให้ความรู้ด้านการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งนี้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพระดับส่งออก และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,545 ครั้ง

More Stories