25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ศ.ศรีราชา วงศารยางกูร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว

1 min read

***เมื่อวานนี้ (17 ตุลาคม 2566) ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช) อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเวลา 07.59 น. ด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมสิริอายุได้ 77 ปี เบื้องต้น มีกำหนดจัดพิธีรดน้ำศพ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
***ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2489 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นได้ศึกษาต่อ Master of Law จาก Tulane University U.S.A. และ Juris Doctor จาก Tulane University U.S.A

***ศาสตราจารย์ศรีราชาเริ่มรับราชการในปีพ.ศ. 2514 ในตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นปี พ.ศ. 2522 เป็นประธานโครงการศึกษาและจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความก้าวหน้าในระบบราชการจนกระทั่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาเมื่อปี พ.ศ. 2540 จนถึงปีพ.ศ. 2553 และเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 และเป็น 1 ใน 60 กว่าคนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย สภาการศึกษาแห่งชาติ จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2549 ในขณะเดียวกันได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร. 2550) และเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ด้วย

***ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 กระทั่งหมดวาระตำแหน่งในปี พ.ศ. 2559

***ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร นามสกุลเดิม “เจริญพานิช” ได้รับพระราชทานชื่อสกุลว่า “วงศารยางกูร” จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 2,328 ครั้ง

More Stories