20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

พระเจ้าอยู่หัว พระราชินี เสด็จวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรีฯ พสกนิกรรับเสด็จเนืองแน่น

***เมื่อเวลา 15.33 น. วันที่ 30 มีนาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

***เมื่อเสด็จฯถึงได้เสด็จฯไปยังที่ประดิษฐานสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม ทรงกราบ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต และทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตอุโบสถ และทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

***จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการจัดสร้างอุโบสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ เสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

***ในโอกาสนี้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เฝ้าถวายของที่ระลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นเสด็จออกจากอุโบสถ ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก พอสมควรแก่เวลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

***มีพสกนิกรราษฎรจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย อาทิ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง และเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ลัวะ ไทลื้อ คะฉิ่น จีนยูนนาน กับทั้งศิษยานุศิษย์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ที่เดินทางมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งแต่งกายด้วยชุุดประจำชาติพันธุ์ไทใหญ่ ต่างมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดี และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง

***พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกรราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลี้มปีติแก่พสกนิกรราษฎรที่มารอได้ชมพระบารมี ทั้งนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกให้บริการด้านสาธารณสุข มอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นพระราชทาน กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ จัดทำเป็นอาหารกล่อง พระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

***วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อสร้างขึ้นโดยดำริของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยดำเนินการก่อสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา ขึ้นเมื่อปี 2565 เป็นศิลปะตามแบบล้านนาบริสุทธิ์ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ จัดกิจกรรมและกิจต่าง ๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ภายในวัดแสดงภาพประติมากรรมฝาผนัง พุทธประวัติ ทศชาติ และชีวประวัติ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน พระประธานประจำพระอุโบสถ และสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม พระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชาแด่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก มติชนออนไลน์
///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories