20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมโครงการผลผลิตเกษตร 76 จังหวัด 76 โมเดล ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เชียงรายให้ “เมล่อน” เป็นพืชหลักที่โอโซนฟาร์ม แม่จัน

1 min read

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567) ที่ โอโซน ฟาร์ม เลขที่ 142 หมู่ 14 อ.แม่จัน จ.เชียงราย  นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ของภาคเหนือตอนบน “โมเดลระบบเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงที่มี เมล่อนเป็นพืชหลัก จังหวัดเชียงราย” มี น.ส.จงรัก อิ่มใจ ผอ.สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กล่าวต้อนรับ นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดข้างเคียงให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ก่อนพิธีเปิด นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำผู้ร่วมงานกล่าวถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
น.ส.จงรัก อิ่มใจ
ผอ.สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

***น.ส.จงรัก อิ่มใจ ผอ.สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ.เขตที่ 1)   กล่าวว่า การดำเนินการคัดเลือกโมเดล 8 โมเดลจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยระบบเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงที่มีเมล่อนเป็นพืชหลัก จังหวัดเชียงราย โอโซนฟาร์ม คือโมเดลที่ได้รับการคัดเลือกอันดับ 1 เป็นโมเดลต้นแบบ ระบบการผลิตพืชปลอดภัยมูลค่าสูงในระบบโรงเรือน มาตรฐาน GAP ได้แก่ เมล่อน กัญชา มะเดื่อฝรั่ง และมะเขือเทศ ซึ่งการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง 4 โมเดล มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย นำไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ช่วยยกระดับสินค้าเกษตรและรายได้ภาคการเกษตรให้สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตพืชปลอดภัย มูลค่าสูงให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป

นายอดิศร จันทรประภาเลิศ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

***กิจกรรมประกอบด้วยการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภาคเหนือตอนบนจาก เกษตรกรโมเดล 8 โมเดล กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ฐานที่ 1  พืชปลอดภัยมูลค่าสูงภาคเหนือตอนบน ฐานที่ 2 การผลิตเมล่อน กัญชา มะเดื่อฝรั่ง ในโรงเรือนของ โอโซนฟาร์มฐานที่ 4 Mobile Unit นวัตกรรมชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การขอรับรองมาตรฐาน GAP/พืชอินทรีย์ ฐานที่ 6 Young smart farmer

***นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ทางกรมวิชาการเกษตรจึงจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงรายโดย สวพ.เขต 1 จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ และยังมีการประกวดสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน พืชผักต่างๆที่เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร เช่น กัญชา ที่ทำให้เกษตรกรเกิดรายได้ต่อคนต่อปีเกิน 3 ล้านบาท จึงนำไปสู่การขยายผลไปยังพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น ส่วนการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรยังมีอีกหลายกลุ่มสินค้าได้แก่ ลำไย ฝรั่ง ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรในกลุ่มภาคเหนืออื่นๆ เช่นผักสลัดต่าง ๆ ทำให้เกิดมูลค่าสูง มีตลาดนำการผลิต ตอบโจทย์ในเรื่องการบริหารจัดการในการขายและการตลาด ผลตอบรับทำให้ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล และชุมชนในพื้นที่สั่งซื้อผลิตผลทางการเกษตรทั้งหมด เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรได้วางไว้ ต้องขอขอบคุณ สวพ.เขตที่ 1 เกษตรกรที่ร่วมกันนำเอางานวิชาการกรมวิชาการเกษตรไปขยายผลจนเกิดผลสำฤทธิ์ ไม่ว่าการจัดการแมลงศัตรูพืชที่ใช้ชีวภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักคุณภาพดีและนำความรู้เหล่านี้ไปขยายผลต่อ

***นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวอีกว่า เรื่องภัยในปีนี้กรมวิชาการได้นำนวตกรรมทางการเกษตรรูปแบบต่างๆมาใช้ในการผลิตได้แก่ การใช้ระบบน้ำหยด การแนะนำพืชที่ใช้น้ำน้อยและการปลูกผักที่ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับควบคุมการให้น้ำพืชผัก  ยังมีการบูรณาการร่วมกันกับกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางอีกด้วย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories