18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

พาณิชย์เชียงรายดึงผู้ประกอบการเหนือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน จับมือหอการค้าเชียงรายติดอาวุธผู้ประกอบการพัฒนาความรู้ส่งออก ดูงานค้าชายแดนลาว-เมียนมา เชิญนักธุรกิจต่างประเทศเจรจาธุรกิจ

1 min read

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2567) ที่โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยนางณัฐพร มหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าว โครงการ  “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ 2024 NORTHERN BORDER ECONOMY ACCELERATION 2024 ภายใต้ โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน” มีผู้ประกอบการธุรกิจจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดเข้าร่วมการแถลงข่าว

***นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผวจ.เชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนสูงถึง 5 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 34,400 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของภาคเหนือ ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมจากเชียงรายสู่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยมีด่านการค้าชายแดน 4 ด่าน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ แม่สาย เชียงของ และเชียงแสน ซึ่งมีปริมาณการค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มียอดมูลค่าการส่งออกปีละประมาณ 1 แสนล้านบาท รัฐบาลจึงกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน ถูกกำหนดให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ หรือ Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA  เพื่อพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อโครงสร้างพื้นฐานพัฒนา การค้าเติบโตเศรษฐกิจก็จะดีคนต้องพัฒนาตาม

***นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีจุดผ่านแดนถาวร 6 จุด และจุดผ่อนปรนทางการค้าติดกับชายแดนเมียนมา 5 จุด ติดกับ สปป.ลาว อีก 5 จุดเป็นด่านการค้าที่เชื่อมกับเส้นทาง  R3B และ R3A จุดหมายปลายทางของการส่งสินค้าจะส่งเข้าสู่ประเทศจีนทำให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนที่สำคัญ เป็นประตูการค้าชายแดนโดยตรงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และยังเป็นช่องทางการผ่านแดนที่สำคัญในการเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าชายแดน – ผ่านแดน จากการเปิดเสรีทางการค้ากรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคต่าง ๆ ที่บรรลุข้อตกลงระหว่างกัน              

***กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน ภาคเหนือ 2024 NORTHERN BORDER ECONOMY ACCELERATION 2024 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การปกป้องและรักษาผลประโยชน์ ทางการค้าการให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์ เพื่อขยายการค้าและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้า – การลงทุนของกลุ่มภาคเหนือและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าชายแดน ให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในภาวะการค้าปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS, BIMSTEC และ AEC ขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ เพื่อขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการมุ่งสู่การเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนโดย กิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือมี 4 กิจกรรมหลักดังนี้

***1) การอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ Boost Up Northern Trader to Overseas วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย 2)การศึกษาดูงานการค้าชายแดนที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดตากในเดือนเมษายน 2567 3)การประชุมสัมมนาร่วมภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่มภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย 3)กิจกรรม Focus Group การอภิปรายหารือ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางการค้า รวมถึงการพบปะกันของผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อสร้างมูลค่าทางการค้าต่อไปในอนาคต ระหว่าง วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย

***ด้านนายภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ทางหอการค้าจังหวัดเชียงรายมีการจัดกิจกรรมที่จะ ช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ สามารถบริหารจัดการธุรกิจให้ทันยุคสมัย รวมถึงในสภาวะฉุกเฉินต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีสรุปผลการเจริญเติบโตของธุรกิจไทยใน 5 ภาค ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.2% ด้านการฟื้นตัวของการบริโภคและการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของภาครัฐ ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดเชียงราย คาดหวังที่จะขยายทุกกรอบความร่วมมือ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้สามารถบุกตลาดไปยังต่างประเทศได้ เพราะผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมีความพร้อมและตื่นตัวในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

นางณัฐพร มหาไพบูลย์
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์    

Loading

More Stories