14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงรายแกรนด์รูมร่วมร.ร.ปัญญานุกูลจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ฝึกวิชาชีพ “โครงการงานอาชีพซัก อบ รีด เพื่อน้องเด็กพิเศษ”

1 min read

***เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ห้องมณฑา โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย นายชาญ-นางดอกไม้ เพราะยิ่ง ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม มอบหมายให้นางอรสา เอื้อสามาลย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ร่วมกับนายทวีศักดิ์ มังกร รองผอ.โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ร่วมแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมและโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ใน“โครงการงานอาชีพซัก อบ รีด เพื่อน้องคนพิเศษ” โดยมีนายอัศวิน จุมปา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน

***นายทวีศักดิ์ มังกร รองผอ.โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด มาตรา 8 วรรค 2 และ 3 ระบุว่า สถานศึกษาในทุกสังกัด และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการจัดการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาอาชีพ หรือบริการอื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้

นายทวีศักดิ์ มังกร
รองผอ.โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
นางอรสา เอื้อสามาลย์
ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม

***โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ออทิสติก) และพิการซ้อน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประเภทอยู่ประจำ และไป-กลับ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ทางด้านการศึกษาแล้ว โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ยังเน้นในเรื่องของทักษะชีวิต โดยให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการดำรงชีวิต และทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำ ในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซักผ้า ตากผ้า รีดผ้า ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนที่จะสามารถทำได้ ดังนั้นทางโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำโครงการงานอาชีพซัก อบ รีด เพื่อน้องคนพิเศษขึ้น โดยการรับผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ ของโรงแรมต่าง ๆ มาทำการซัก อบ รีด แล้วนำส่งกลับโรงแรมตามเดิม

***โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีทักษะทางด้านอาชีพการซัก อบ รีด 2. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทักษะอาชีพทางด้านการซัก อบ รีด 3. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้ฝึกทักษะการดำรงชีวิต และทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีรายได้ระหว่างเรียน

***ซึ่งโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ระลึกอยู่เสมอว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นเสียมิได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์ และความร่วมมือ ช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้แก่ 1. สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการหางบประมาณมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ 2. โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ที่ได้บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการให้การสนับสนุนสถานที่ บุคลากรหลักที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้นักเรียนในโครงการได้มาเรียนรู้ และฝึกฝนประสบการณ์ ฝึกทักษะการซัก อบ รีด อย่างครบวงจร 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายในระหว่างที่นักเรียนในโครงการได้มาเรียนรู้ และฝึกฝนประสบการณ์ ฝึกทักษะทางซัก อบ รีด  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ไม่ว่าจะเป็นค่ารถโดยสารประจำทางไป-กลับ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือผู้การเฉพาะกิจ 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเป็นอย่างดี จนทำให้เกิดโครงการงานอาชีพซัก อบ รีด เพื่อน้องคนพิเศษนี้ขึ้นมา จึงขอแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้

***นายทวีศักดิ์กล่าวอีกว่า ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติกและพิการซ้อน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของเด็กๆ เหล่านี้คือการต้องไปใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนในสังคมโดยที่บางคนเป็นเด็กไร้โอกาสซ้ำเติมเข้ามาอีก ดังนั้นจึงมีการคัดเด็กชายที่มีความพร้อมเพื่อนำร่องในโครงการจำนวน 10 คน โดยจะให้ออกไปฝึกการซัก อบและรีดผ้าที่โรงแรม เพื่อให้ได้สัมผัสกับคนในสังคม ในอนาคตก็จะมีรายได้ระหว่างเรียนจากการทำงานดังกล่าว และเมื่อจบออกไปแล้วก็จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

***นางอรสา เอื้อสามาลย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม กล่าวว่า ผู้บริหารโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูมมีนโยบายในการทำธุรกิจเพื่อให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งทางโรงแรมได้ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดฝึกสอนให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนมาโดยตลอด ทั้งเรื่องงานบริการ การแกะสลักผลไม้ และงานเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งในการของการซัก อบ รีด ทางโรงแรมได้ทำหลักสูตรเพื่อสอนให้กับน้องๆได้สามารถทำงานได้ง่ายที่สุด ตั้งแต่การแนะนำให้รู้จักผ้าชนิดต่างๆ การใช้เครื่องซัก อบ รีด ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยใช้สีต่างๆแทนคำสั่งที่อาจจดจำได้ยากแทน ทำให้น้องเข้าในกระบวนการทำงานง่ายขึ้น

***โรงแรมได้จัดพนักงานที่เหมาะสมที่จะสามารถดูแลและฝึกเด็กๆ ไว้แล้ว โดยขั้นตอนแรกคือการฝึกคัดแยกประเภทของผ้า เช่น ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม หมอน ฯลฯ จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการซักตามลำดับ เมื่อเด็กๆ ต้องย้ายออกไปยังโรงซัก อบและรีดของตัวเองแล้ว ทางโรงแรมก็ยินดีจะจัดพนักงานเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีความยินดีที่ได้ช่วยเด็กๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วย

***โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ตั้งอยู่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย ปัจจุบันมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นชาย 271 คน และหญิง 133 คน รวมจำนวน 404 คน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องทั้ง 10 คนแรกเป็นนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

 ///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading