14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงรายจัดรำลึก “1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว” ปี2557 “วช.ร่วมมดชนะภัย” บอกเล่าเรื่องราวเมื่อ 10 ปีผ่านมา เสวนา “แผ่นดินไหว เราไหวอยู่” สร้างการรับรู้ให้ประชาชน

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 พ.ค.2567 รองผวจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรำลึกถึง  “1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ มูลนิธิมดชนะภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรำลึกถึง 10 ปีที่ผ่านมาของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แรงสั่นสะเทือน 6.3 แมกนิจูด มีรศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานมูลนิธิมดชนะภัย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ ดร.วีระชาติ วิเวกวิน กรมทรัพยากรธรณี นางอรภา สอาดเอี่ยม ตัวแทน จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 จ.เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลด้านแผ่นดินไหว พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน

***กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว การแสดงอุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหว การจำลองสถานการแผ่นดินไหว การบรรยายพิเศษ “รู้ทันแผ่นดินไหว” และการเสวนาในหัวข้อ “สิบปีผ่านไป แผ่นดินไหว เราไหวอยู่”

***นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผวจ.เชียงราย กล่าวว่า แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยากต่อการพยากรณ์ให้มีความแม่นยำได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นก็ตาม จ.เชียงรายได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมาหลายครั้ง แต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความตระหนกตกใจให้กับคนในพื้นที่และประชาชนทั้งประเทศ กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวแม่ลาว เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2557 นับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย แผ่นดินไหวมีขนาด 6.3 ศูนย์กลางการเกิดอยู่ที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ทั้งภาคเหนือของประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์และสั่นสะเทือนจิตใจของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กิจกรรม “1 ทศวรรษ แผ่นดินไหว” จึงเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อ.แม่ลาว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 พ.ค. 2567 เพื่อรำลึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวแม่ลาว ครบรอบ 10 ปี และสร้างความตระหนักรู้ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรง ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

***รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานมูลนิธิมดชนะภัย กล่าวว่า มูลนิธิมดชนะภัย ตั้งอยู่ที่บ้านสิงหไคล จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรที่ไม่เเสวงหาผลกำไร เพื่อร่วมส่งเสริมด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นเมืองศิลปะ รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เเละวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ โดยทางมูลนิธิมดชนะภัย ได้ร่วมจัดกิจกรรม “1 ทศวรรษ แผ่นดินไหว” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว ผ่านสื่อศิลปะและวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้ที่สนใจตลอดเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ และยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวเหตุการณ์แผ่นดินไหวแม่ลาว ระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการสะท้อนให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการจัดการ ภัยพิบัติที่ดีร่วมกันตามแนวคิด “แผ่นดินไหว เราไหวอยู่”

***นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ “รู้ทันแผ่นดินไหว” และการเสวนาในหัวข้อ “สิบปีผ่านไป แผ่นดินไหว เราไหวอยู่” โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลความรู้ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ดังนั้นจึงควรศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริงและการซักซ้อมแผนเพื่อรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานมูลนิธิมดชนะภัย กล่าวและว่า

***ทั้งนี้ นิทรรศการพิเศษ “1 ทศวรรษ แผ่นดินไหวแม่ลาว” แบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 3 โซน ดังนี้ นิทรรศการภาพเล่าเรื่อง นิทรรศการเชิงศิลปะสะท้อนภาพเหตุการณ์ และ นิทรรศการเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคม ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จ.เชียงราย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรี

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading