14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

PDA ครบรอบก่อตั้ง 50 ปี มอบทุนการศึกษานักเรียนยากไร้ “ครูแดง” เตือนใจ ดีเทศน์  นำอดีตผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญ

1 min read

***เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พ.ค.2567 นายสิทธิพงษ์ สิริบุญ ผอ.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สาขาเชียงราย พร้อมอดีตผู้บริหาร อดีตเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่พนักงานปัจจุบัน ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สาขาเชียงราย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของสมาคมฯผู้ล่วงลับ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน โดยมี “ครูแดง” นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสว.เชียงราย ผอ.ศูนย์พัฒนาชุมชนและเขตภูเขา พร้อมอดีตผู้บริหารร่วมงานหลังพิธีทำบุญเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากไร้จำนวน 36 ทุน ซึ่งทางสมาคมฯ สาขาเชียงราย ได้จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้มาเป็นเวลากว่า 30 ปี เป็นระดับประถมศึกษา 4 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 15 ทุน ระดับปวช. 1 ทุน และระดับปริญญาตรี 16 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 116,000 บาท 

นางเตือนใจ ดีเทศน์
อดีตสว.เชียงราย ผอ.ศูนย์พัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
นายสิทธิพงษ์ สิริบุญ
ผอ.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สาขาเชียงราย

***นายสิทธิพงษ์ สิริบุญ ผอ.สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สาขาเชียงราย กล่าวว่า สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.) หรือ Population and Community Development Association (PDA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2517 เพื่อดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง และได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธรณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีผลงานเด่นที่เป็นที่จดจำของคนไทยในด้าน การวางแผนครอบครัวและการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักและให้ความสำคัญในการใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกำเนิดและป้องกันโรคต่างๆ (ถุงยางมีชัย) และใน 50 ปีที่ผ่านมา ได้รับการยกย่องจาก The Gloobal Journal  ให้เป็น 1 ใน 100 องค์กรสาธารณะประโยชน์ดีเด่น (The Best NGOs ) ลำดับที่ 39 ของโลก

***สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นสถาบันเอกชนเพื่อการสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับการพิจารณากำหนดให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวางแผนครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การพัฒนาและส่งเสริมรายได้ของชาวชนบท การส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาชนบท การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในชุมชน

***สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย เป็นสมาคมฯ สาขาแรก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2518 หลังการก่อตั้ง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพียง 2 ปี เดิมสมาคมฯ สาขาเชียงรายเช่าบ้านไม้สองชั้น บนถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นสำนักงานอยู่หลายปี ปัจจุบัน สมาคมฯ สาขาเชียงราย ตั้งอยู่บนถนนธนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ติดกับวิทยาลัยอาชีวะเชียงราย

***สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และบางอำเภอของจังหวัดพะเยา ปัจจุบันดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การพัฒนาและส่งเสริมรายได้ การส่งเสริมประชาธิปไตยและการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในทุกพื้นที่เป้าหมายได้จัดตั้ง “ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน” เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการผสมผสานและเชื่อมโยงกิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ ปัจจุบันสมาคมฯ สาขาเชียงรายมีธนาคารพัฒนาหมู่บ้านกว่า 64 แห่ง มีสมาชิกประมาณ 13,551 ราย มีเงินฝากรวมทั้งสิ้นกว่า 73 ล้านบาท

***สำหรับงานด้านธุรกิจเพื่อสังคมเป็นงานให้บริการเพื่อธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการประกอบธุรกิจกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป โดยสมาคมฯ สาขาเชียงรายได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา ซึ่งเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 เพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวเขา 6 เผ่าใหญ่ในประเทศไทยโดยชาวเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่บนภูเขา จังหวัดเชียงราย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมฝีมือชาวเขาและให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้านชาวเขาและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยมัคคุเทศก์มืออาชีพรวมทั้งการให้บริการอาหารไทยที่ร้านอาหาร ซีแอนด์ซี  ซึ่งมีห้องจัดประชุมสัมมนาและอบรมด้วย และยังมีโรงแรมซีแอนด์ซีตังอยู่ปากทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading