14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงรายพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 มิ.ย.2567 ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ รองผวจ.เชียงราย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อการกระตุ้นหมุนเวียนช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม  การแก้ปัญหาหมอกควัน การลดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ให้เกิดการรับรู้  สร้างความตระหนักในการหยุดกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก 

***กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย ในหัวข้อ วิกฤตการณ์โลกรวน กับการท่องเที่ยว BCG Model เพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวในจังหวัดเชียงราย สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยังมีการให้ความรู้และฝึกการปฏิบัติ (Workshop) เกี่ยวกับ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)การระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว  การท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นในการท่องเที่ยว  การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวและการท่องเที่ยวแบบ Low carbon / Carbon neutral มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมงานบริการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในจังหวัดเชียงราย จำนวน 110 คน กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading