14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“พระอาจารย์ต้น” บรรยายธรรม “มรรควิธีแห่งการดับทุกข์” โครงการ “พุทธรัตตัญญูชน” เชียงราย รุ่นที่ 1ที่ม.ราชภัฎชร.

พระอาจารย์จารุวณฺโณ ภิกขุ หรือ พระอาจารย์ต้น (ขวา)
พระอาจารย์พนมพร คุณวโร (ซ้าย)

***เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ห้องเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พระอาจารย์จารุวณฺโณ ภิกขุ หรือ พระอาจารย์ต้น แห่งสถานศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย และพระอาจารย์พนมพร คุณวโร เมตตาจัดการอบรมธรรมหัวข้อ “มรรควิธีแห่งการดับทุกข์” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติและสัจจศาสตร์แห่งการพ้นทุกข์ ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และแนวทางปฏิบัติอันมีพระรัตนตรัย เป็นเครื่องยึดพึ่ง ตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ต้น และคณะทำงาน ที่ต้องการเผยแพร่พระธรรมคำสอน และสร้างความเห็นถูกให้กับผู้คน ได้ขยายเป็นวงกว้างออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์แก่ตน ครอบครัว และส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการสร้างความเห็นถูกให้กับพุทธศาสนิกชนโดยเริ่มต้นที่ “พุทธรัตตัญญูชน” ซึ่งเป็นกลุ่มคนในรุ่นพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเมื่อเกิดความเห็นถูก หรือ สัมมาทิฐิ ก็จะช่วยให้เกิดการปรับความเห็นเข้ากับคนในรุ่นลูก ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและยุวชนได้ในที่สุด อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 157 คน ในแต่ละช่วงวัย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading