14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงรายยื่น “รมต.ท่องเที่ยว-ปธ.สทท.” ทบทวนวิธีสรรหา “ปธ.สททจังหวัด” ส่อขัดข้อบังคับ ให้กก. 3 คนเป็นผู้เลือก หลายจังหวัดร่วมคัดค้านริดรอนสิทธิ์

1 min read

***เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 21 เม.ย.2564 ห้องประชุมสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.) จังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 1 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ อดีตรองผวจ.เชียงราย ที่ปรึกษา สสทน.เชียงราย นายไกรสอน กลับทวี อดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษา สสทน.เชียงราย พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรมเชียงราย น.ส.ปทุมพร แก้วคำ นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า นายกสมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวเชียงราย และนายบัณฑิต อุดมฤทธิ์ นายกสมาคมคนยองจันจว้า อำเภอแม่จัน ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมชี้แจงกรณีการส่งหนังสือ “ขอให้ทบทวนกระบวนการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด ถึง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

***โดยความในหนังสือขอให้ทบทวนฯดังกล่าว ระบุประเด็นหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1) กระบวนการสรรหาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขา เป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่ 2) คณะกรรมการสรรหาจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา พร้อมมีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาไม่เกิน 3 คน เสนอต่อกรรมการ สทท. พิจารณาแต่งตั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน กรณีมีการสรรหาเกิน 60 วัน การขยายเวลาสรรหาเป็นอำนาจของผู้ใด 3) ตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการตั้งสำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 ข้อ 3 (2) ผู้รับมอบอำนาจของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด พื้นที่หรือท้องที่ที่มีลักษณะพิเศษนั้นๆ ให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ต่อการที่มีคำสั่งของประธาน สทท. แต่งตั้งกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย ตามคำสั่งอ้างถึง ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกสามัญ สทท. รวม 7 สมาคม แต่มีคำสั่งแต่งตั้งเพียง 2 สมาคม รวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ สทท. ถือว่าเป็นการดำเนินการถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่

***นางนงเยาว์ กล่าวว่า นายกสมาคมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายจำนวน 5 สมาคม ได้ทำหนังสือขอให้ทบทวนประเด็นการสรรหาประธาน สทท. จังหวัด ที่มีเนื้อความไม่ชัดเจนและเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของสมาชิก ยื่นต่อ รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการ ททท.  และประธาน สทท. ใน 3 ประเด็นดังกล่าว การเป็นผู้นำในด้านการท่องเที่ยว ผู้นำต้องมีความพร้อม มีศักยภาพในทุกๆด้าน ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยเฉพาะการมีเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์โควิด 19 ในขั้นโคม่าเช่นนี้ การคัดสรรประธาน สทท.จังหวัด สมาชิกทุกคนควรได้ใช้สิทธิร่วมกัน เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพ ประเด็นหลักที่ต้องทบทวนคือเรื่องคำสั่งแต่งตั้งประธานสรรหาในแต่ละเขตพื้นที่และการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา

***สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จนส่งผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ปี 2563 ทั้ง 5 สมาคมและ 11 ชมรมเครือข่ายได้ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และททท. ในขณะเดียวกันทางสทท.เชียงรายไม่ได้มาเชื่อมโยงหรือมีกลไกเข้ามาร่วมแก้ปัญหาโควิดตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงทุกวันนี้ โดยทั้ง 5 สมาคมและเครือข่ายต้องบริหารและแก้ไขปัญหากันเอง โดยพาผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ร้านอาหาร มัคคุเทสก์ รถเช่า บริษัททัวร์ โรงแรม ไปพบสถาบันการเงินได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเอสเอ็มอี เพื่อเจรจาขอสินเชื่อช่วยเหลือ และยังได้ร่วมกับททท.ทำโครงการ SHA (Safty & Healthy Administration) และสสทน.เชียงราย ได้เป็น 1 ในคณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบ เพื่อทำให้สถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆที่เข้าร่วมโครงการมีความเชื่อมั่นในการปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ซึ่งยังไม่เห็นประธานสทท.เชียงรายออกมาให้ความช่วยเหลือเครือข่ายท่องเที่ยวเลย นางนงเยาว์กล่าว

***ด้านนายบุญเวช กล่าวว่า ยังไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมคำสั่ง สทท. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธาน สทท.จังหวัด จึงกำหนดให้มีแค่ 3 คน ทั้งที่บางจังหวัดมีสมาชิกมากกว่า 3 สมาคม เช่นเชียงรายมี 7 สมาคม ก็ควรให้ 7 สมาคมเป็นผู้เลือกสมาชิกมาคัดสรร อย่างน้อยให้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 คนเพื่อเป็นคู่แข่ง ประธานที่ได้รับการคัดสรรมาควรเป็น 1 ในสมาคมทั้ง 7 ไม่ใช่คนนอกพื้นที่

***นายวิโรจน์ กล่าวว่า ประเด็นการขอให้ทบทวนได้แก่ ประเด็นที่ 1 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการคัดสรรประธาน สทท.จังหวัด มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อปี 2554 ให้ประธานพื้นที่เขตนั้นๆ หรือผู้แทนที่คณะกรรมการ สทท.แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา สำหรับประธานสรรหา ถ้าไม่เอากรรมการในเขตนั้นแต่ใช้ผู้แทน ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการ สทท. แต่ไม่ได้มีการเสนอผ่านคณะกรรมการในเรื่องนี้จึงขอให้มีการทบทวน ประเด็นที่ 2 ประธานคณะกรรมการสรรหาได้ทำหนังสือถึงสมาชิกสามัญในจังหวัดเชียงราย ให้ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกกรรมการสรรหา ประเด็นที่ 3 จากคำสั่งของสทท. ที่ 022/2564 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธาน สทท.เชียงราย มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ 1 คน จากจังหวัดสุโขทัย ไม่ใช่คนในพื้นที่ และกรรมการอีก 2 คน รวม 3 คน จากเดิมที่ส่งหนังสือขอคณะกรรมการ 7 คน จากข้อบังคับ ข้อ 3 (2) ผู้รับมอบอำนาจของสมาชิกสามัญของสทท. ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด พื้นที่หรือท้องที่ที่มีลักษณะพิเศษนั้นๆ ให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เรื่องที่ขอทบทวนคำสั่งทั้ง 3 เรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นความสง่างามของสทท.

***จากคำสั่งดังกล่าว ได้มีการส่งไปเพื่อการปฏิบัติเหมือนกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้หลายจังหวัดเกิดความขัดแย้งในคำสั่งดังกล่าวและเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านต่อไป  รวมทั้งจังหวัดอื่นที่ใกล้หมดวาระลง จากแหล่งข่าวระบุว่า บางจังหวัดแสดงความไม่พอใจโดยจะลาออกจากการเป็นสมาชิก

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading