16 สิงหาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ชาวชุมชนฝั่งหมิ่นจัด “กาดหมั้ว คัวฝั่งหมิ่น” สืบสานวิถีชีวิตชาวไตเขิน

***เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 19 ธ.ค.2564 ที่ลานข่วงหลวงพญามังราย หลังวัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เปิดงาน “กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น ย้อนรอยวิถีไตเขิน” จัดโดยชุมชนฝั่งหมิ่นและศรัทธาวัดฝั่งหมิ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในโอกาสเปิดจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาวชาติพันธ์ไตเขิน ซึ่งจัดในรูปแบบตลาดนัดชุมชนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านของดีอำเภอเมืองเชียงรายและสินค้าอุปโภคบริโภค มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวทีของชาวไทยเขิน การประกวดลายผ้าไตเขิน การแสดงตัดตุงล้านนา ชาวชุมชนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างแต่งกายในชุดไตเขินที่สวยงามโดยพร้อมเพียงกัน เริ่มจัดงานมาตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2564 เป็นต้นมา มีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ อดีตรองผวจ.เชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายจิราวุฒิ  แก้วเขื่อน เลขานุการนายกอบจ.เชียงราย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดร.วิรุณ คำภิโล ประธานจุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย นายทัศนัย สุธาพจน์ นอ.เชียงของ นางพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ และนางสิริรัตน์ โอภาพ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน มีหน่วยงานต่าง ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมากตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

นายกนก ศรีวิชัยนันท์
ปลัดจังหวัดเชียงราย
นายเสริฐ ไชยยานันตา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ
นางพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ (กลาง)
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

***นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า ภายหลังการเปิดจังหวัดเชียงรายเพื่อการท่องเที่ยว ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มดีขึ้นมาก การจัดงาน “กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น ย้อนรอยวิถีไตเขิน” ของชาวชุมชนบ้านฝั่งหมิ่นเป็นเรื่องที่ดี ทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนใหม่ๆ ซึ่งชุมชนบ้านฝั่งหมิ่นเป็นชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไตเขิน ในเรื่องการแต่งกาย ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาด้านการศึกษาวิจัย สามารถนำอัตลักษณ์ของชุมชนมานำเสนอได้เป็นอย่างดี สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เชื่อว่าการจัดงานจะมีการจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อนำเข้าสู่ปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายต่อไป

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 8,665 ครั้ง