25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2565

1 min read

***วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย อาคาร 2 ชั้น 3 โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯโดยในการประชุม

***โดยประธานสภามีเรื่องแจ้งให้ทราบถึงเรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจาก 9 วัด ทำบุญตักบาตรดอกไม้ ประจำปี 2564 การแนะนำตัวข้าราชการและพนักงานโอนย้าย ซึ่งสภาเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินพิจารณาวาระต่างๆ เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายมีเรื่องเร่งด่วน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงรายในการดำเนินการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้สภายังได้มีการเสนอญัตติในหลายเรื่องเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงราย

***การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามข้อกำหนดของสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลข่าว/ภาพ : kaokri.com

อ่านแล้ว 1,550 ครั้ง

More Stories