25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายเข้าสู่การตรวจประเมินรอบสุดท้ายรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 min read

***เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองวิชาการและแผนงาน เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รอบที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จริง ณ สวนสาธารณะริมน้ำกก (หลังวัดฝั่งหมิ่น) ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น “โครงการพัฒนาออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) ตามแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เพื่อพัฒนาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) อย่างยั่งยืน”

***ทั้งนี้  คณะผู้บริหารได้ได้มีการนำเสนอและบรรยายสรุปโครงการที่ส่งเข้าประกวดที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองตามแนวคิดของเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกรอบของเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO) รวมถึงการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จริง ณ สวนสาธารณะริมน้ำกก (หลังวัดฝั่งหมิ่น) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในเทศบาลนครเชียงราย

***โดยหลังจากที่เทศบาลนครเชียงรายได้รับการตรวจประเมินรอบสุดท้าย กระบวนการตรวจประเมินรอบสุดท้ายโดยเทศบาลนครเชียงรายได้เข้าร่วมประกวด อปท.ประเภทโดดเด่น ขนาดใหญ่  9 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงราย เชียงใหม่ ตรัง นครสวรรค์ ยะลา ทนระยอง สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่ จ.สงขลา

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 249 ครั้ง

More Stories