7 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ท.นครเชียงรายเปิดเวทีสานพลัง สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ขยายเครือข่ายเกษตรปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพดีให้ผู้สูงวัย

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ก.ย.2565 ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย นครเชียงราย (รสพ.เก่า) อ.เมืองเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผวจ.เชียงราย เปิดโครงการ “เวทีสานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัยนครเชียงราย” เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายอาหารปลอดภัยให้เพิ่มจำนวนครัวเรือนมากขึ้น และการขยายการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยในตลาดสดของเทศบาลนครเชียงรายและในพื้นที่ของเกษตรกรเอง นอกจากนี้ยังสารพลังเครือข่ายผู้สูงอายุสู่การเรียนรู้และร่วมขับเคลื่อนขบวนการสร้างสุขภาพผ่านการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยอีกด้วย รวมถึงการกระตุ้นแกนนำผู้สูงอายุให้ฟื้นฟูกลไกระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงรายภายหลังการระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกครัวเรือนและทุกองค์กรมีการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดการผลิตอาหารปลอดภัย และเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มวัย มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวรายงาน  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายอาหารปลอดภัยเทศบาลนครเชียงราย และชาวชุมชนเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มงวด

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
รองผวจ.เชียงราย
นายวันชัย จงสุทธานามณี
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

***กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงสะล้อซอซึงจากชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่ 3 นิทรรศการตลาดนัดสุขภาพ ฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและคลินิกสุขภาพผู้สูงวัย 7 ฐาน ได้แก่ 1) เกมส์บริหารสมองป้องกันอัลไซเมอร์ จาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 2) สูงวัย รู้เท่าทันพลัดตกหกล้ม จากรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 3) ตรวจสุขภาพผู้สูงวัย ป้องกันภัย ห่างไกลโรค 4) การแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ 5) การเรียนรู้ “อาหารปลอดภัย กินอย่างไรให้ไร้โรค 6) ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ใส่ใจสุขภาพ 7) ศิลปินชาวนานำพางานศิลป์ จากโรงเรียนชาวนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน การจำหน่ายสินค้าปลอดสารทางทางการเกษตรราคาถูก เวทีเสวนา “สานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัย ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นครเชียงราย” เสวนาหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ สู่ธุรกิจร้านอาหารปลอดภัย โดย “เชฟก้อง” ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร การสาธิตเมนูเด็ดต้นแบบด้านสุขภาพ “กำกิ๋น … ปลอดภัยเมืองเจียงฮาย” จากร้านมาลองเต๊อะ การแข่งขันส้มตำ การแข่งขันทำอาหารปลอดภัย “ลำแต้ๆ เชฟตัวเล็ก เด็กบ้านเฮา” การแสดงของนักเรียนเทศบาล การตรวจสุขภาพฟรีตลอดวัน

***นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ตลาดนัดสุขภาพ Market Learning เป็นการให้ทุกองค์กรมีการขับเคลื่อนขบวนการสุขภาพ เพื่อเป็นการเชื่อมร้อยเกษตรกรให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายร่วมสร้างอาหารปลอดภัยสู่การเพิ่มจำนวนครัวเรือน ในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยในตลาดเทศบาลนครเชียงรายและเพื่อเป็นการสานพลังเครือข่ายผู้สูงอายุสู่การเรียนรู้ อีกทั้งให้เกิดการใช้พื้นที่สาธารณะในการผลิตอาหารปลอดภัย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ยุวชน เจ้าของธุรกิจร้านอาหารตระหนักถึงการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย

ธัญญาทิพย์ สครเชียงราย
“เชฟก้อง”
ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร

***ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลนครเชียงราย และเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลแม่ยาว อบต.รอบเวียง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เทศบาลตำบลดอยฮาง เทศบาลตำบลบ้านดู่ อบต.แม่กรณ์ อบต.ห้วยชมภู จึงได้จัดเวที “สานพลัง สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย นครเชียงราย” ขึ้น

***ในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในเขตชุมชนเมือง แหล่งอาหารปลอดภัยโดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัยนครเชียงรายให้เป็นพื้นที่สาธารณะในการสร้างอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนในชุมชนสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสร้างผู้สูงวัย สุขภาพดีอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตในระดับครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง และเกิดความผาสุกทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต นายวันชัยกล่าว

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 549 ครั้ง