28 มีนาคม 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงรายชม “เกษตรดิจิทัล” ระบบสมาร์ทฟาร์มโรงเรือนอัจฉริยะที่บ้านผาหมี ด้วยเทคโนโลยี 5G ชูวานิลลาเป็นพืชมูลค่าสูง ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกสร้างรายได้

1 min read

***พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย ด้านการส่งเสริมเกษตรดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยี Internet of Thing ในการควบคุมการเพาะปลูกอัตโนมัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สร้างรายได้ ลดปัญหาความยากจน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน นำร่องปลูกพืชวานิลลา บนพื้นที่ไหล่เขาและชายขอบ รวมถึงการปลูกพืชในโรงเรือนแบบ EVAP (Evaporative Cooling System) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาการเกษตร ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรดิจิทัล ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมิติใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเพาะปลูก โดยการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเกษตรกรรม ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การให้น้ำ ให้ปุ๋ย และการเก็บเกี่ยว ผ่านระบบมือถือ แทนการใช้แรงงานคน และการพยากรณ์อากาศแบบดั้งเดิม ทำให้เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเกิดความแม่นยำ สามารถผลิตสินค้าออกมาได้ตรงความต้องการของผู้บริโภคและตลาดในปริมาณที่เหมาะสม

***สำหรับศูนย์ฝึกอบรมผาหมี เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและพัฒนาพืชมูลค่าสูง ทำแปลงสาธิตวานิลลา พืชตระกูลกล้วยไม้ (1 ใน 5 ผลผลิตที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก) ต่อยอดผลผลิตหลากหลายในโครงการดอยตุง ยกระดับพัฒนาเกษตรครบวงจร รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและชุมชน เช่น โกโก้ กัญชง พืชกลุ่ม Superfood เป็นต้น อีกทั้งโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ได้มีการพัฒนาและจัดการระบบการรดน้ำและ ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยควบคุมดูแลการเพาะปลูก (IoT Controllers) และอุปกรณ์วัดสภาพแวดล้อมแปลงปลูก (IoT Sensors) ในบริเวณแปลงวานิลลา และโรงเรือน EVAP การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 5G และเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) และพัฒนาชอฟต์แวร์สมาร์ทฟาร์ม และการเก็บบันทึกข้อมูล รวมทั้ง การพัฒนาระบบ Cloud GDCC ให้รองรับการเชื่อมต่อเทคโนโลยี IoT Smart Farm และจัดเก็บข้อมูล Big Data ภาคเกษตรของไทย พร้อมรองรับการขยายผลไปสู่เกษตรกรไทย และพืชทดลองชนิดอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

.***พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีต้นแบบตาม BCG Model เป็นโครงการล่าสุดที่เสนอในการประชุม APEC ที่ผ่านมาเป็นการเพาะปลูกแบบรักษาสิ่งแวดล้อม และวานิลลาเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง ซึ่งถือว่าเป็นพืชในอนาคตที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เป็นไปตามเป้าหมายแบบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรกรรมเป็นทุนเดิม อีกทั้งยังเข้าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือกันและกัน ตามนโยบาย Step by Step พร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายว่า “อนาคตต้องเริ่มจากวันนี้” และอวยพรปีใหม่ให้ชาวเชียงราย สุขภาพแข็งแรง อยู่แบบปลอดภัย เจริญก้าวหน้า

ขอบคุณ ข้อมูลข่าว/ภาพข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 831 ครั้ง