1 มิถุนายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“ทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน” นายกสสวธ.เชียงรายแถลงนโยบายบริหาร ตั้งคณะทำงาน 4 ฝ่าย พัฒนา “แฟชั่น ซูวิเนียร์ ร้านอาหาร โรงแรม”

1 min read

***เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ณ โรงแรมวัฒนกูล รีสอร์ท ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย นางสุภาเพ็ญ  ศิริมาตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมสมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (สธวท.เชียงราย) และแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่ ประจำปี 2566-2567 นางทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องการต้อนรับและร่วมแถลงข่าวแผนการดำเนินงานของสธวท.เชียงราย ปีบริหาร 2566-2567

นางทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน
นายกสมาคมสตรีนักธุกิจแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย

***นางทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน นายก สธวท.กล่าวว่า เนื่องจาก จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นในฐานะเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ ก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยมีโครงการต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการตลอดระยะเวลา 2 ปีนี้หลายโครงการ คือ โครงการความศรัทธาในพุทธศาสนาและจิตอาสา โครงการความยั่งยืนการทอผ้า สานผ้าเชียงราย โครงการพัฒนาศักยภาพโรงแรมจังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาร้านอาหารและบุคลากรจังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาสินค้าจังหวัดเชียงราย โครงการจำหน่ายสินค้าสมาคมฯ

นางสุภาเพ็ญ  ศิริมาตย์ 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย

***นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ ประธานกิจกรรมพิเศษของสธวท.เชียงราย และประธานโครงการความยั่งยืนการทอผ้า สานผ้าเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ จำนวน 10 ชาติพันธุ์ที่มีลวดลายผ้าที่งดงามไม่มีใครเทียมได้ ดังนั้นโครงการฯจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ในการศึกษาและนำลวดลายมาพัฒนาเพื่อใช้กับเครื่องแต่งกายแบบต่างๆ ในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว และยังมีตลาดต่างประเทศที่อยู่ระหว่างร่วมการเดินทางประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนตลาดสู่สากล นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมกี่ทอผ้าจำนวนกว่า 30 กี่ทอ เพื่อนำมาสอนและผลิตเพื่อสร้างสร้างรายได้ตั้งแต่ต้นน้ำคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นต้นแบบของลายผ้า ถึงปลายน้ำคือ ผู้จำหน่าย ซึ่งจะทำให้การผลิตผ้าทอเพื่อการแฟชั่นการสวมใส่สู่ความต้องการของตลาดได้อย่างยั่งยืน

นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์
ประธานกิจกรรมพิเศษสธวท.เชียงราย
ประธานโครงการความยั่งยืนการทอผ้า สานผ้าเชียงราย
นางพลอยปภัส จรัสวรรณพงษ์
ประธานโครงการจำหน่ายสินค้าสธวท.
นางมลธิชา ไชยบาล
ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงแรมจังหวัดเชียงราย สธวท.

***ด้านนางพลอยปภัส จรัสวรรณพงษ์ ประธานโครงการจำหน่ายสินค้าสธวท. กล่าวว่า ทางโครงการฯจะร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธ์ในอำเภอแม่สาย พัฒนาสินค้าพื้นถิ่นต่างๆให้ตรงตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันอยู่เสมอ โดยส่วนใหญ่จะเป็นของที่ระลึกเพื่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 นี้เป็นต้นไป ในหลายตลาดทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โรงแรมวัฒนกูล รีสอร์ท การจำหน่ายผ่านออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆด้วย

นางพนอ คำหล้าทราย
ประธานโครงการพัฒนาร้านอาหารและบุคลากรเชียงราย สธวท.

***นางพนอ คำหล้าทราย ประธานโครงการพัฒนาร้านอาหารและบุคลากรเชียงราย สธวท. กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย นอกจากจะมาหาซื้อสินค้าพื้นถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายจากลวดลายผ้าต่างๆ และของที่ระลึกรูปแบบต่างๆแล้ว ยังต้องการลิ้มรสอาหารท้องถิ่นและอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ภายใต้โครงการนี้จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เป็นต้น ในการจัดการอบรมผู้ประกอบการ เพื่อให้ความรู้ในการผลิตอาหารที่อร่อยและปลอดภัย จัดทำ Soft Power อื่นๆ ผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับอาหารเชียงรายซึ่งอร่อยไม่แพ้อาหารจากที่ใด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน มีตั้งเป้าไว้ให้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ร้านอาหารภายในปี 2566 และจะจัดให้มีงานมหกรรมอาหารหรือ Food Festival อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้เป็นเทศกาลประจำปีที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

***นางมลธิชา ไชยบาล ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงแรมจังหวัดเชียงราย สธวท.กล่าวว่า สธวท.จะร่วมกับสมาคมโรงแรมเชียงรายที่มีโรงแรมสมาชิกในเครือข่ายกว่า 30 แห่งในจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนามาตรฐานการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวในทุกระดับ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการอบรม การประชุมสัมมนา ให้โรงแรมในจังหวัดเชียงรายสามารถรองรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้อย่างประทับใจ

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 243 ครั้ง

More Stories