25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ม.ราชภัฏเชียงรายจัดเทศน์มหาชาติฉลองครบรอบ 50 ปี สร้างพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน สิงห์แสนล้าน ชุมนุมพระดังไทย ล้านนา พม่า ลาว กัมพูชา 3 วัน 3 คืน

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

***เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 พ.ย.2566) ที่ห้องประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ และพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

***ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2566 เป็นปีครบรอบ 50 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็น 5 ทศวรรษแห่งการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 6 อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สำหรับการจัดกิจกรรม “งานประเพณีเทศน์มหาชาติและพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 50 ปี แล้ว ยังเป็นการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นล้านนาและของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป รวมถึงเป็นการจัดสร้างมงคลอนุสรณ์ในฐานะพุทธศิลป์อันวิจิตรบรรจงน่าเลื่อมใส เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้ประสานสัมพันธ์กับองค์กรสงฆ์และพุทธศาสนิกสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา กลุ่มประเทศเหล่านี้ ต่างมีศิลปวัฒนธรรม เทศกาลและงานประเพณี ที่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน ดังนั้น การจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติและพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน จึงเป็นการนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นของกลุ่มประเทศอนุภูมิลุ่มน้ำโขงมาสานสัมพันธ์กันและกัน โดยมีเส้นด้ายคือพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องร้อยรัดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

***อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรสงฆ์และพุทธศาสนิกสัมพันธ์ทั้ง 5 ประเทศ มีพระมหาเถระและพระเถระได้เมตตาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการสวดพระพุทธมนต์ อธิษฐานจิต และเทศน์มหาชาติ มากถึง 50 รูป

***ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กล่าวถึง พิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน ว่า พระที่จัดสร้างเป็นรุ่น เสาร์ 5 สิงห์แสนล้าน โดยอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย เป็นผู้ออกแบบองค์พระ เป็นพุทธศิลป์พระเชียงแสนสิงห์ 3 ลักษณะปรกโพธิ์ จัดสร้างเนื้อเงินรมซาติน 99.99, เนื้อนวโลหะ, เนื้ออัลปาก้า, เนื้อทองแดงรมซาติน และเนื้อทองทิพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตั้งใจจัดสร้างเป็นมงคลอนุสรณ์ เพื่อให้บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้รับสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจและศิลปะแห่งพุทธศิลป์ที่งดงามสงบร่มเย็น ส่วนรายได้จากการให้เช่าบูชา หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทางคณะกรรมการผู้จัดงานจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้งหมด โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระมหาเถรานุเถระจาก 5 ประเทศ มาเจริญสมาธิอธิษฐานจิตแผ่เมตตาในการอบรมสมโภชพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน อาทิ พระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ พะอารามหลวง จ.ลำปาง พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสวโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรือง รัฐฉานตะวันออก พระอาทิตย์วิจิตรธรรมมุนี (จาต ตึด) นครพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา พระครูบาดวงแสง สิริวทฒโณ เจ้าอาวาสวัดยางคำใหม่ สังฆนายกเมืองโก จ.เชียงตุง พระครูบาชัยพร ศรีปัญญา วัดจอมเขามณีรัตน์ เมืองห้วยทราย สปป.ลาว

***ส่วนการเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่วมกับองค์กรสงฆ์และพุทธศาสนิกสัมพันธ์ของทั้ง 5 ประเทศ มีพระภิกษุสงฆ์มาร่วมเป็นองค์เทศน์ จำนวน 18 รูป อาทิ กัณฑ์มัทรี พระเทพรัตนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน, กัณฑ์กุมารบรรพ์ พระครูจันทสรการ เจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อย จ.เชียงใหม่, กัณฑ์มหาราช พระครูสุจิตานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดม เจ้าคณะอำเภอฝาง, กัณฑ์จุลพน พระอาจารย์ทองเพียร พันธิรัตน์ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว, กัณฑ์หิมพานต์ พระครูบาสุภาพ สุขปญโญ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ประเทศจีน, กัณฑ์มัทรี พระอาจารย์หลวงคำ สุจิตโต วัดราชฐานหลวงหัวข่วง นครเชียงตุง ประเทศเมียนมา, กัณฑ์มัทรี พระอาจารย์เพื่อน โอน ผู้ช่วยที่ปรึกษาสมเด็จบัวศรีนครพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีผู้ที่มีจิตศรัทธาได้รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน ครบทุกกัณฑ์ จำนวน 18 กัณฑ์ 18 องค์เทศน์ จะเริ่มเทศน์กัณฑ์สหัสสคาถา (คาถาพัน) กัณฑ์แรกของประเพณีเทศน์มหาชาติ ตั้งแต่เวลา 21.09 น. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 การเทศน์มหาชาติตามธรรมเนียมตั้งแต่โบราณกาล จะเทศน์ไม่หยุดจนกว่าจะจบกัณฑ์สุดท้าย คือ นครกัณฑ์ ในเวลา 06.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 3,103 ครั้ง

More Stories