14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายเปิดตลาดเกษตรปลอดภัยทุกวันศุกร์

1 min read

***เครือข่ายอาหารปลอดภัยเขตเมือง เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีนโยบายมุ่งพัฒนาเมือง ที่ยั่งยืนทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความสุข มีความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง จากชุมชนสู่ชุมชนต่อไป โดยทุกวันศุกร์เครือข่ายอาหารปลอดภัยเขตเมือง เทศบาลนครเชียงรายจะนำผักสด ผลไม้ตามฤดูกาลปลอดสารมาจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. ณ ศูนย์เกษตรปลอดภัยนครเชียงราย (ติดตลาดศิริกรณ์)

***โดยมีแนวคิดต้นน้ำส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ มีการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย กลางน้ำขับเคลื่อนศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยมาวางระบบในการจำหน่ายผลผลิต ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย ปลายน้ำจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนพื้นที่แล้ว สู่เป้าหมาย “นครแห่งเมืองอาหารปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว”

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading