1 กุมภาพันธ์ 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลตำบลนางแล นำจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

1 min read

เทศบาลตำบลนางแล นำจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

***เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลนางแล ร่วมกับ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ตำบลนางแล ร่วมกันจัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส. เขต 1 จังวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ที่บริเวณริมถนนสายบ้านร่องปลาค้าว หมู่ที่ 14 ไปยังหมู่บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถนนสายธรรมชาติเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีจิตสำนึกรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนภายใต้คำกล่าว “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไร หรือเรียกภาษาท้องถิ่นว่า “ดอกละคร พวงอุไร หรือสร้อยทอง” จำนวน 100 ต้น ในพื้นที่สาธารณะถนนเชื่อมทางเชื่อมระว่างหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มีการลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลนางแล กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันที่จะช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ อนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันควบคุมไฟป่า และดูแลไม่เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง และยังเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาวต่อไป

นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ
ส.ส. เขต 1 จังวัดเชียงราย
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล

***นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศบาลตำบลนางแล กล่าวว่า สืบเนื่องด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น เกิด “สภาวะโลกร้อน” ส่งผลให้มีปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น เกิดความแห้งแล้ง มีไฟป่า ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล เป็นต้น ล้วนมาจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั้นเทศบาลตำบลนางแลจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นี้อีกด้วย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์
กังวาน ปริมา : ข่าว

อ่านแล้ว 5,213 ครั้ง