16 สิงหาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

วันเทศบาล 24 เมษายน “เทศบาลยุดใหม่ หัวใจคือประชาชน”

1 min read

***เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศนครเชียงราย พันจ่าเอก ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำ ผู้อำนวยการกอง สำนักการศึกษา รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม วันเทศบาล  24 เมษายน 2565 ซึ่งประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  พร้อมอ่านสารจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ยึดถือการทำงานตามนโยบายนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่ว่า “เทศบาลยุคใหม่ หัวใจคือประชาชน”

***ส่วนวันเทศบาล มีประวัติความเป็นมาเริ่มต้นจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกวันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

ข้อมูล : https://www.kaokrai.com/2542022-7/

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 3,082 ครั้ง