18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน นำร่อง “วัดสันป่าก่อ ไทยใหญ่” เสริมอบรมอาชีพชาวชุมชน 

1 min read
นางบังอร มะลิดิน
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

***เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.ค. 2565 ที่วัดสันป่าก่อ (ไทยใหญ่) ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชุมชน ของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดเชียงรายด้วย โดยให้คนในชุมชนนำสิ่งที่มีในชุมชนออกมานำเสนอในรูปแบบของอาหารการกิน การแต่งกาย การแสดง การละเล่น งานหัตถกรรมพื้นบ้าน รวมถึงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน และยังจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนเดิมให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น มีนายนนทพัฒน์ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย กล่าวรายงาน

***นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่ของรัฐบาล โดยมี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หลักสูตรการจัดทำและผลิตของที่ระลึก หลักสูตรอาหารขนมและเครื่องดื่ม หลักสูตรวัฒนธรรมล้านนาสู่งานอาชีพ ประกอบด้วย จักสาน บายศรี และผลิตตุง และหลักสูตรการส่งเสริมการขาย การตลาด และการตลาดออนไลน์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน จำนวน 2 ครั้งๆ 3 วัน โดยครั้งแรกได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 8-10 ก.ค. 2565 ที่วัดเชียงยืน ชุมชนสันโค้งหลวง และครั้งที่ 2 ในวันที่ 15-17 ก.ค. 2565 ได้จัดขึ้น ที่วัดสันป่าก่อไทยใหญ่ ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories