4 ธันวาคม 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“โรงเรียนสามัคคี” เจ้าภาพจัดงาน “OBEC Cambridge school summit 2022” เพิ่มศักยภาพนักเรียน-พัฒนาอัจฉริยภาพศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

1 min read

***เมื่อเวลา 10.00 น. เช้าวันที่19 ส.ค.2565) ที่ โรงแรม เลอ เมอริเดียน อ.เมืองเชียงราย ดร.สมพร สุขอร่าม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เปิดงาน OBEC Cambridge school summit 2022 เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในหลักสูตร Cambridge school โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในหลักสูตร Cambridge school สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 8 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ประกอบด้วย โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 398 คน เข้าร่วมงาน มีนายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน

ดร.สมพร สุขอร่าม
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

***ดร.สมพร สุขอร่าม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 8 โรงเรียนที่ได้นำหลักสูตร Cambridge school เข้ามาใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการขับเคลื่อนหรือเพิ่มศักยภาพของนักเรียนที่สามารถนำไปต่อยอดได้ นอกจากนี้มิติสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู บุคลากร ที่เกิดขึ้นจะสามารถสร้างเครือข่าย สามารถดำรงตน ทั้งเรื่องของทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ นักเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโครงการจะสามารถนำไปต่อยอดสู่อาชีพ และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อบ่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดงานวันนี้จะทำให้เกิดมิติสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น มิติสัมพันธ์ทางงานวิชาการ โดยผู้บริหารทั้ง 8 โรงเรียนได้มีการประสานและขับเคลื่อนกันเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในทางวิชาการ มิติสัมพันธ์ทางสังคม มีกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะทำให้นักเรียนมีอัจฉริยภาพเพิ่มมากขึ้น และต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับหลักสูตรนี้ โดยมีส่วนร่วมและมีส่วนผลักดันลูกๆ นักเรียนไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้  

***หลักสูตรเคมบริดจ์ระดับชาติ เป็นอีกทางเลือกด้านการเรียนการสอนของเด็กไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานจากเครือจักรภพอังกฤษ เมื่อจบแล้วสามารถเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศแบบนานาชาติได้ กระบวนการเรียนเป็นกระบวนการที่ฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลมากกว่าการท่องจำ เพื่อการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน จังหวัดเชียงรายโดยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน OBEC Cambridge school summit 2022 ภายใต้แนวคิด  “ความสำคัญของการศึกษาไทยหลังวิกฤติโควิด19 (The Important of Education aftermath Covid 19 crisis)” ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้รับความสนใจจากตัวแทนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ดร.สมพร กล่าวอีกว่า กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแข่งขันการนำเสนอโปสเตอร์ การโต้วาที แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเล่านิทาน และการประกวดร้องเพลง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมอื่นๆได้แก่ กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเชียงราย ถือเป็นปรากฏการสำคัญของการศึกษาให้ชาวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักและเข้าถึงระบบการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม มีความยืดหยุ่นของกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู่อนาคตได้ต่อไป

***นายคเณศ  พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่จังหวัดเชียงราย มีหลักสูตรนี้เพื่อความสะดวกของนักเรียนทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงาน OBEC Cambridge school summit 2022 ในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสำคัญของการศึกษาไทยหลังวิกฤติโควิด19” (The Important of Education aftermath Covid 19 crisis) ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2565

***ทั้งนี้ การจัดงานแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ครั้งนี้เป็นการรวมตัวของคณะครูและนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 2. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3. โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 4. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร 7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น 8. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 398 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,456 ครั้ง

More Stories